+84 28 3811 3811 / 3811 3979 | phu@atl.vn

Lưu ý quan trọng khi khai báo hải quan điện tử

Khai hải quan điện tử là khai trên phần mềm khai báo Hải quan điện tử ECUS5/VNACCS, được Tổng cục Hải quan thẩm định. Những thông tin trên tờ khai sẽ được hải quan tiếp nhận và xử lý cấp số tờ khai và cho kết quả phân luồng

1/ Lưu ý trước khi khai báo điện tử 

Trước khi khai báo, người đứng tên trên tờ khai là người xuất khẩu hoặc nhập khẩu đều phải có chữ ký số. Vậy chữ ký số là gì? Chữ ký số hay còn gọi là token điện tử, là một thiết bị chữ ký dưới dạng điện tử, dùng, Ký các văn bản: Tờ khai, Khai báo thuế hằng tháng, quý, năm, Nộp tiền thuế Doanh Nghiệp, Ký các hợp đồng, Văn bản, Hoá đơn điện tử

Căn cứ Thông Tư 22/2014/TT-BTC Quy Định Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Thương Mại ngày 14 tháng 02 năm 2014 quy định:

a/ Vậy Chữ ký số sử dụng trong khai điện tử tờ khai thì phải thỏa mãn các điều kiện gì?

- Là chữ ký số tương ứng với chứng thư số được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài được công nhận theo quy định tại Nghị định số 170/2013/NĐ-CP cung cấp;

 Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nêu tại điểm a khoản 1 Điều này phải thuộc danh sách tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã được cơ quan hải quan xác nhận tương thích với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn)

b/  Đăng ký chữ ký số tại tổng cục

Trước khi sử dụng chữ ký số để thực hiện khai báo hải quan, người khai hải quan phải đăng ký chữ ký số với cơ quan hải quan.

Trường hợp người khai báo thực hiện thủ tục thông qua đại lý làm thủ tục hải quan hoặc ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu thì đại lý làm thủ tục hải quan hoặc người nhận ủy thác phải sử dụng tài khoản đăng nhập và chữ ký số của đại lý làm thủ tục hải quan hoặc người nhận ủy thác

Chữ ký số đã đăng ký của người khai hải quan được sử dụng để thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên phạm vi toàn quốc

c/ Sửa đổi thông tin chữ ký số

 Người khai hải quan phải đăng ký sửa đổi, bổ sung thông tin chữ ký số với cơ quan hải quan trong các trường hợp sau: các thông tin đã đăng ký có sự thay đổi, gia hạn chứng thư số, thay đổi cặp khóa, tạm dừng chứng thư số.

Việc đăng ký, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy thông tin chữ ký số đã đăng ký với cơ quan hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 22/2014/TT-BTC

Xem thêm: Hướng dẫn khai báo hải quan điện tử

2/ Lưu ý khi khai điện tử tờ khai

Căn cứ Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 22/2014/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu

Khi khai điện tử tờ khai cần phải lưu ý một số điều dưới đây để tránh sai sót:

- Bắt buộc phải đăng ký trước các thông tin về hàng hóa XK, NK với cơ quan Hải quan, các thông tin này có giá trị tối đa 07 ngày - Một tờ khai hải quan được khai tối đa 50 dòng hàng, trường hợp một lô hàng có trên 50 dòng hàng, người khai phải khai báo trên nhiều tờ khai; 1 tờ khai hải quan chỉ khai báo cho một hóa đơn - Trường hợp hàng hóa áp dụng phương pháp trị giá giao dịch, đã khai thông tin trị giá trên tờ khai hàng hóa NK và hệ thống tự động tính trị giá tính thuế thì không phải khai và nộp tờ khai trị giá - Các tờ khai sẽ thực hiên theo mẫu quy định tại Thông tư này, không áp dụng các mẫu cũ trước đây.

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, việc khai báo được thực hiện sau khi đã tập kết đầy đủ hàng hóa tại địa điểm do người khai thông báo và chậm nhất 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.

Xem ngay: Dịch vụ khai hải quan trọn gói Anphatrans